รายละเอียดหนังสือ

 

  ชื่อหนังสือ:  วิธีวิจัยทางธุรกิจ

  ผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:   264 หน้า

  ปีที่พิมพ์:   2552

  ISBN:  9789742131555

  รหัสหนังสือ:  M518

  ราคา:   180  บาท

  สารบัญ

สารบัญ

 

บทที่ 1  พื้นฐานการวิจัยทางธุรกิจ

-          ความหมายของการวิจัย

-          การนำผลวิจัยไปใช้ในทางธุรกิจ

-          ลักษณะการวิจัยทางธุรกิจ

-          จรรยาบรรณของนักวิจัยทางธุรกิจ

-          ขั้นตอนที่สำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ

-          ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

บทที่ 2  การกำหนดหัวข้อเพื่อการทำวิจัย

-          การกำหนดปัญหาการวิจัยทางธุรกิจ

-          การกำหนดหัวข้อวิจัยทางธุรกิจ

-          การเขียนสภาพปัญหาและความสำคัญของการวิจัย

 

บทที่ 3  การกำหนดตัวแปร วัตถุประสงค์ และสมมติฐานทางการวิจัยธุรกิจ

-          ตัวแปรในการวิจัยทางธุรกิจ

-          กรอบความคิดในการวิจัยทางธุรกิจ

-          สมมติฐานการวิจัยทางธุรกิจ

 

บทที่ 4  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-          ความหมายของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-          หลักในการเลือกเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-          แหล่งของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-          การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

บทที่ 5  การเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางธุรกิจ

-          ประโยชน์ของการเลือกกลุ่มตัวอย่างมาศึกษา

-          วิธีกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

-          เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

 

บทที่ 6  การออกแบบวิจัยทางธุรกิจ

-          ความหมายของการออกแบบการวิจัย

-          องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย

-          เทคนิควิธีการออกแบบวิจัยทางธุรกิจ

-          การออกแบบวิจัยเชิงบรรยาย

 

บทที่ 7  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ

-          ลักษณะของเครื่องมือวิจัยทางธุรกิจที่ดี

-          ประเภทของเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ

 

บทที่ 8  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยธุรกิจ

-          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

-          ลักษณะของข้อมูลและระดับการวัด

-          การวิเคราะห์ข้อมูล

-          การประมาณค่า

-          การทดสอบสมมติฐาน

 

บทที่ 9  การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางธุรกิจ

-          กลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิจัยธุรกิจ

 

บทที่ 10  การใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางธุรกิจ

-          หน้าจอของ SPSS V.7.52

-          เมนู

-          การเข้าสู่โปรแกรม SPSS V.75

-          การบันทึกข้อมูล

-          การเก็บแฟ้มข้อมูล

-          การเปิดแฟ้มข้อมูล

-          การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา

-          การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

-          การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

 

บทที่ 11  กรอบการเขียนรายงานผลการวิจัยทางธุรกิจ

-          ส่วนประกอบของเอกสารการรายงานการวิจัย