รายละเอียดหนังสือ

 

  ชื่อหนังสือ:  วิศวกรรมไฟฟ้าสถิต

  ผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:   540 หน้า

  ปีที่พิมพ์:   2551

  ISBN:  9742131384

  รหัสหนังสือ:  M500

  ราคา:   295  บาท

  หนังสือรวมสูตรและกฎนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับคะแนนในการสอบของนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะใช้ในการเสริมความเชื่อมั่นและความแม่นยำในเรื่องสูตรและกฎ ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง

สารบัญ

 

บทที่  1  พีชคณิตเวกเตอร์

-          การบวกและการลบเวกเตอร์

-          เวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ระยะทาง

-          การคูณเวกเตอร์

 

บทที่  2  ระยะพิกัดเชิงตั้งฉาก

-          ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน

-          ระบบพิกัดทรงกระบอก

-          ระบบพิกัดทรงกลม

-          การแปลงระบบพิกัด

 

บทที่  3  แคลคูลัสเวกเตอร์

-          เกรเดียนต์ของสนามสเกลาร์

-          ไดเวอร์เจนซ์ของสนามเวกเตอร์

-          ทฤษฎีไดเวอร์เจนซ์

-          เคิร์ลของสนามเวกเตอร์

-          ทฤษฎีของสโตกส์

-          เอกลักษณ์ศูนย์

-          การจำแนกสนามและทฤษฎีบทเฮล์มโฮลตซ์

-          ลาปลาซเซียนของสเกลาร์

 

บทที่  4  สนามไฟฟ้าสถิต

-          กฎของคูลอมบ์และความเข้มสนาม

-          สนามไฟฟ้าอันเนื่องมาจากระบบของประจุแบบไม่ต่อเนื่อง

-          สนามไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการกระจายประจุแบบต่อเนื่อง

-          ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

-          กฎของเกาส์และการประยุกต์ใช้

-          ศักย์ไฟฟ้า

-          สมการของแมกซ์เวลล์

-          ไดโพลไฟฟ้า

-          เส้นฟลักซ์ไฟฟ้าและพื้นที่ผิวศักย์เท่า

-          ความหนาแน่นพลังงานในสนามไฟฟ้าสถิต

 

บทที่  5  สนามไฟฟ้าในช่องว่างของวัสดุ

-          การโพลาไรซ์ในไดอิเล็กตริก

-          ฟลักซ์ไฟฟ้าและค่าคงตัว

-          ไดอิเล็กตริกแบบลิเนียร์แบบไอโซทรอปิกและแบบเอกพันธ์

-          สมการความต่อเนื่องและเวลาผ่อนคลาย

-          เงื่อนไขขอบของไฟฟ้าสนามสถิต

-          ความจุและตัวเก็บประจุ

-          พลังงานไฟฟ้าสถิตและแรงไฟฟ้าสถิต

 

บทที่  6  ปัญหาค่าขอบของไฟฟ้าสถิต

-          สมการของปัวส์ซงและสมการของลาปลาซ

-          ระเบียบวิธีการแก้ปัญหาค่าขอบของไฟฟ้าสถิต

-          การแก้ปัญหาค่าขอบในระบบพิกัดเชิงตั้งฉาก

-          ควาต้านทานและความจุ

-          ระเบียบวิธีภาพ

 

ภาคผนวก ก.    เอกลักษณ์เวกเตอร์

ภาคผนวก ข.    Definite integrals

ภาคผนวก ค.    เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท

หนังสืออ้างอิง