รายละเอียดหนังสือ

 

  ชื่อหนังสือ:  หลักการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์

  ผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:   256 หน้า

  ปีที่พิมพ์:   2550

  ISBN:  9742131147

  รหัสหนังสือ:  M480

  ราคา:   165  บาท

  สารบัญ

สารบัญ

 

บทที่  1  ความเข้าใจพื้นฐานของการวิจัย

-          วิจัยคืออะไร

-          สาขาการวิจัย

-          วิจัยมีขั้นตอนอย่างไร

-          ใครเป็นผู้วิจัย

-          อุปสรรคและปัญหาการทำวิจัย

-          ตัวอย่างหัวข้อวิจัยสาขาต่างๆ

o  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

o  การวิจัยสาขาการตลาด

o  สาขาบริหารธุรกิจ

o  สาขาการจัดการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์

บทที่  2  การนำเสนอบทนำของงานวิจัย

-          สภาพหรือปัญหาของการวิจัยหรือภูมิหลัง

-          การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย

-          การเขียนขอบเขตของการวิจัย

o  ขอบเขตด้านเวลา

o  ขอบเขตด้านสถานที่

o  ขอบเขตด้านเนื้อหา

o  ขอบเขตด้านตัวแปร

-          การเขียนประโยชน์ของการวิจัย

สารบัญ

บทที่  3  การนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

-          การนำเสนอหัวข้อวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

-          ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

-          การกำหนดกรอบความคิดในการวิจัย

-          สมมติฐานในการวิจัย

-          ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

บทที่  4  การนำเสนอวิธีการวิจัย

-          การนำเสนอประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย

-          ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือวิจัย

-          การเก็บรวบรวมข้อมูล

-          การวิเคราะห์ข้อมูล

-          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

-          แผนผังการดำเนินการวิจัย

บทที่  5  การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัย

บทที่  6  การนำเสนอบทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะงานวิจัย

บทที่  7  การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

บทที่  8  การเขียนรายงานการวิจัย

-          ส่วนนำ

-          ส่วนเนื้อเรื่อง

-          ส่วนอ้างอิง

-          สรุปกระบวนการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตร

-          ประวัติผู้วิจัย

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

กรอบการทำวิจัย